Az „Emlékpontok – Audiovizuális emlékgyűjtés” projekt és a hozzá kapcsolódó videó-tár adatvédelmi szabályzata (kivonat)

2010. May 31.

A szabályzat hatálya kiterjed a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány „Emlékpontok – Audiovizuális emlékgyűjtés” elnevezésű projektjének minden közreműködőjére. A szabályzat hatálya kiterjed továbbá azon személyekre is, akik bármilyen felhatalmazás alapján jogosultak a programban nyilvántartott személyes adatok kezelésére, az azokat tartalmazó rendszerek használatára, adatok bevitelére, feldolgozására, továbbítására, törlésére, illetőleg a rendszer műszaki-technikai üzemeltetésére, karbantartására.

A szabályzat hatálya kiterjed a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (továbbiakban: Közalapítvány) „Emlékpontok – Audiovizuális emlékgyűjtés” elnevezésű projektjének minden közreműködőjére. A szabályzat hatálya kiterjed továbbá azon személyekre is, akik bármilyen felhatalmazás alapján jogosultak a programban nyilvántartott személyes adatok kezelésére, az azokat tartalmazó rendszerek használatára, adatok bevitelére, feldolgozására, továbbítására, törlésére, illetőleg a rendszer műszaki-technikai üzemeltetésére, karbantartására.

1. A szabályzat jogszabályi alapja:

 • a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (adatvédelmi törvény), és
 • a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (levéltári törvény).

2. A szabályzat tárgyi hatálya a Közalapítvány „Emlékpontok – Audiovizuális emlékgyűjtés” elnevezésű projekt keretében folytatott adatkezelésekre terjed ki.

3. A szabályzat hatálya alá tartozó adatok kezelője a Közalapítvány (a levéltári anyag vonatkozásában a továbbiakban: Archívum).

4. A személyes adatok kezeléséért az érintettekkel és harmadik személyekkel szemben, valamint a hatóságok előtt az Adatkezelő felel, meghatározza a személyes adatok kezelésének célját, meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízottakkal végrehajtatja az adatkezelésre vonatkozó döntéseit.

5. Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés célja az „Emlékpontok – Audiovizuális emlékgyűjtés” elnevezésű projekt megvalósítása, mely a történelmi közelmúltnak a totalitárius rendszerek által megszakított történetmondását, a családok, a kisközösségek megélt történelmi tapasztalatainak, élményeinek átadását, megőrzését, a generációk közötti ismeretek átadását szolgálja, oly módon, hogy az érintettek információs önrendelkezési jogát biztosítja. A projekt oktatási, társadalmi önismereti, helytörténeti célokat valósít meg, nem minősül tudományos kutatásnak, de az eredményeképpen létrejött levéltári anyagot (videó-tár és a hozzá kapcsolódó dokumentáció) tudományos kutatás számára elérhetővé teszi.

6. A szabályzat alkalmazása során:

 • személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

  Az adat megjelenhet papíron, mikrofilmen, mágneses, elektronikus vagy bármilyen más adathordozón; tartalma lehet szöveg, grafikon, hang, kép, mozgókép vagy bármely más formában lévő információ vagy ezek kombinációja.

 • különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

 • hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – meghatározott körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése is, az adatvédelmi szabályok értelmezésével adatkezelés a személyes adatokba betekintés, a személyes adatokat tartalmazó felvétel megtekintése is;

 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, ha azt nem az adatkezelő végzi, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára hozzáférhetővé tétele.

7. Az adatok forrása: személyes közlés, az érintett szóbeli vagy írásos nyilatkozata.

8. Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett adatalany önkéntes és határozott, írásban megadott hozzájárulása, melyben beleegyezik, hogy az Archívum kezelje személyes és különleges adatait, a világhálón, illetve bármely egyéb módon nyilvánosságra hozza a generációk közötti mindennapi történelmi tapasztalatok átadása az 5. pontban meghatározott céljából, illetőleg hozzájárul, hogy oktatási illetve tudományos kutatás számára hozzáférhetővé váljon.
Az érintett jogosult a fenti célok bármelyikéhez külön-külön is hozzájárulni.

9. Az adatok minősége:
az Archívum felelős azért, hogy a kezelt személyes adatok

 • felvétele és kezelése tisztességes és törvényes,
 • pontosak és ha szükséges, időszerűek legyenek.

11. Az adatvédelmi szabályzat kidolgozásáért és a változó adatvédelmi jogi szabályok betartásáért a Közalapítvány „Emlékpontok – Audiovizuális emlékgyűjtés” elnevezésű projekt adatvédelmi felelőse felel. Az adatvédelmi felelős: Tallai Gábor, az „Emlékpontok – Audiovizuális emlékgyűjtés” projektmenedzsere.

11.1. Az adatvédelmi felelős gondoskodik arról, hogy a szabályzatban foglaltakat valamennyi, a szabályzat hatálya alá tartozó személy megismerje és betartsa.

11.2. Az adatvédelmi felelős biztosítja, hogy a szabályzat szövege a szabályzat hatálya alá tartozó személyek számára folyamatosan hozzáférhető legyen. Az adatvédelmi felelős elvégzi a szabályzat felülvizsgálatát, ha a technikai, illetőleg a jogi környezet, valamint az Adatkezelő adatkezelési tevékenységének változásai miatt ez szükséges válik.

19. Az adatbiztonsági követelmények betartásáért az adatvédelmi felelős felel. E tevékenysége során köteles biztosítani azt, hogy a rendszer az adatbiztonsági követelményeknek folyamatosan megfeleljen.

20. Az adatfelvétel videó-interjú formájában történik.

21. A programban résztvevő tanárok a program adatvédelmi követelményeire felkészítés céljából adatvédelmi konzultáción vesznek részt. Nyilatkozattal kötelezettséget vállalnak arra, hogy az általuk irányított diákokat az életút-interjúk elkészítésének szakmai követelményeiről, annak adatvédelmi kívánalmairól tájékoztatják. A programban résztvevő tanárok a birtokukba került személyes adatokat a törvényi előírások szerint bizalmasan kezelik. (2. számú melléklet)

22. A programban csak nem cselekvőképtelen (14. életévüket betöltött) diákok vehetnek részt, akik – összhangban a kiskorúak jogairól szóló nemzetközi és hazai joggal – írásban nyilatkoznak a programban részvételi szándékukról, és arról, hogy az adatvédelmi követelményeket ismerik, maguk is betartják. (5. számú melléklet)

23. Az interjú készítése közben és azt követően az interjúalany és a harmadik személyek személyes adatainak védelmét szem előtt kell tartani. Az interjúban különleges adatok (pl. vallási meggyőződés, etnikai hovatartozás, politikai vélemény) is megjelenhet. Ezek rögzítettségének jogszerűségét mind a vezető tanár, mind pedig az Archívum ellenőrzi. A nem jogszerűen rögzített adatokat az adatállományba történő elhelyezés előtt törölni kell. A vitatott jogszerűségű adatot a döntésig zárolni kell, a zárolás idején csak a jogszerűség mérlegelésére az adatvédelmi felelős által feljogosítottak tekinthetik azt meg.

24. Az érintettek jogai:

 • tájékoztatást kérhetnek személyes adatai kezeléséről,
 • a személyes adatait tartalmazó dokumentumról másolatot kérhetnek, valamint
 • bármikor kérhetik személyes adataik helyesbítését, illetve törlését.

25. Az interjúalany Adatkezelési hozzájárulási nyilatkozatban járul hozzá az adatkezeléshez (1. számú melléklet).

25.1. Az adatszolgáltató adatalany nyilatkozik arról, hogy személyes adatainak kezeléséhez milyen korlátozással járul hozzá. Ebben kitér arra, hogy az interjú hozzáférhetővé tehető-e honlapon, így nyilvánosságra hozható-e.

25.2. Az adatszolgáltató hozzájárulását bármikor visszavonhatja, akár az interjú elkészítése közben, közvetlenül utána vagy a későbbiekben a nyilvánosságra hozatalig.

25.3. A nyilvánosságra hozatal után gyakorolt tiltakozási jog esetében az adatot a nyilvános adatbázisból törölni kell. A tiltakozási jog a nyilvántartásban (így a videó-interjúkban) szereplő harmadik személyeket is megilleti.

26. Az interjút a nyilvánosságra hozott változatban anonimizálni kell (pl.: született: 1947, férfi, Bicske, gazdálkodó), kivéve ha az adatközlő hozzájárult ahhoz, hogy az ő személyes adatai az interjúban szerepeljenek. Az interjú alanyán kívül mások személyes adatai az archívumban csak a levéltári törvényben meghatározottak szerint szerepelhetnek. Az interjúalany a hozzájárulását annak tudatában adja meg, hogy a felvétel nyilvánosságra hozatala során személyazonosító adatai hiányában is azonosítható lehet.

27. Adatvédelmi konzultáció. A projektben résztvevő tanárok adatvédelmi konzultáción vesznek részt, amelynek megtörténtét dokumentálják. A diákok adatvédelmi felkészítését a tanárok végzik.

28.6. A Közalapítvány „Emlékpontok – Audiovizuális emlékgyűjtés” elnevezésű projektje az online felhasználókról nem vezet nyilvántartást.

Mellékletek:

Adatvédelmi szabályzat
1 sz. melléklet
2 sz. melléklet
4 sz. melléklet
5 sz. melléklet


< VISSZA